Дома здравља,,Др Симо Милошевић”

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I ) и члана 192.Закона о раду (,,Службени гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18-аутентично тумачење), а у складу са Закључком 51 број:112-726/2022 од 31.01.2022 год. Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и овлашћењем из члана 22.став 1.тачка 17.Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић”, в.д директора Дома здравља,,Др Симо Милошевић” доноси

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”,на пословима:

 

  1. Доктор медицине /изабрани лекар-3 извршиоца

 

1) Услови за заснивање радног односа су:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године важећа лиценца за обављање послова из своје струке.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком  биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

 

  1. 2. Медицинска сестра-техничар -3 извршиоца

Услови за заснивање радног односа су:

Стручна спрема / образовање:

Завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, важећа лиценца за обављање послова из своје струке;

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;                                                                                                                                                – лиценца;                                                                                                                                                        – најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре /техничара

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе o завршеној средњој медицинској школи;

Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

3.Здравствени радник са завршеном вишом, односно високом струковном школом здравствене струке -1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа су:

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске  сестре;

 

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе Високе медицинске школе струковних студија

 или Више медицинске школе;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „ Послови, сајту Министарства здравља РС и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић”,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на писарници ДЗ, III спрат, соба бр.5.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо  кандидатима, иста не мора бити оверена.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Обавештење о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављено на сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.