Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Број:  87/II

Датум:    07.02.2022. године

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, бр.01/2015., 106/2018 и 96/2019),  Одлука број                                                     86/II oд   07.02.2022. године Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Спремачица просторија у којим се пружају здравствене услуге- на одређено време,  по основу замене привремено одсутног запосленог, 1 извршилац, са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

ПК или НК радник.

Радно искуство: 6 месеци.

 

Опис послова:

-одржавање хигијене у просторијама болнице:подови,прозори

-одржавање хигијене санитарних чворова

-уклања смеће на за то одређено место

-чишћење дворишта болнице

-ради и друге послове по налогу гл.сестре службе

-одговорна је главној сестри службе и болнице.

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .