Дом здравља Рековац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(„Сл.гласник РС“, бр.96/19 и 58/20), члана 23. став 1. тачка 12. Статута Дома здравља Рековац, , сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 Број:112-12266/2021 од 27.децембра 2021.године, а у складу са  Кадровским планом за Дом здравља Рековац, бр. 112-01-114/2021-02 од 02.08.2021.године као и на основу Одлуке в.д. директора Дома здравља Рековац бр. 300/22 од 02.02.2022.године, в.д. директора Дома здравља Рековац, дана 02.02.2022.године, расписује:

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


1.

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време


Доктор медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, хитну медицинску помоћ, кућно лечење и поливалентну патронажу – 1 (један ) извршилац


2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05…113/17) и посебни услови.
Посебни услови за заснивање радног односа за послове  из тачке 1а. су:

 • VII-1 степен стручне спреме -медицински факултет,
 • Положен стручни испит за звање доктора медицине,
 • Упис у лекарску комору Србије.

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

 • Биографију, са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине,
 • Неоверену фотокопију личне карте,
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);
 • Решење о упису у лекарску комору  Србије или лиценцу,
 • Својеручно потписану изјаву о укупном радном стажу и фотокопију доказа о радном искуству у струци : подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите ( радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању , усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци као и решењима о престанку радног односа),
 • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак , да оптужница није ступила на снагу и да није покренута истрага ( уверење надлежног суда које не сме бити старије од 6 месеци);
 • Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи ( уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице које не сме бити старије од 6 месеци).

 

3.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Рековац.

4.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља Републике Србије, као и на огласној табли Дома здравља Рековац.

5.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.

 1. 6.

Пријаве се подносе лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Правној служби Дома здравља Рековац или путем поште на адресу: Дом здравља Рековац, ул. Јохана Јоханесона бб, 35260 Рековац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор медицине“

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.