КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

Na osnovu saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno   radno angažovanje kod   korisnika   javnih   sredstava   Zaključkom   51   broj: 112-11065/2021 od 30.11.2021. godine i Zaključkom 51 broj: 112-726/2022 od 31.01.2022. godine i Odluke VD direktora Kliničko bolničkog centra „Zvezdara“ broj: 44/22 od 08.02.2022. godine, Kliničko bolnički centar “Zvezdara”, raspisuje

 

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

DESET IZVRŠILACA ZA RADNO MESTO MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR – OPŠTEG SMERA U KLINIČKO BOLNIČKOM CENTRU „ZVEZDARA“

 

USLOVI:

-           Srednje obrazovanje

-           Stručni ispit

-           Licenca

-           Najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

       

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da  uz prijavu dostave:

  • prijavu na oglas sa kratkom biografijom I navedenom adresom I kontakt telefonom (po mogućstvu I elektronska adresa),
  • overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • overena fotokopija dokaza položenog stručnog ispita,
  • overenu fotokopiju dozvole za rad – licence izdate od strane nadležne komore (ili rešenja nadležne komore o postojanju uslova za izdavanje licence)
  • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom I u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo)

 

 

a u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, na adresu:

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR “ZVEZDARA”

11000 B E O G R A D

Ul. Dimitrija Tucovića 161

Sa naznakom: “Za konkurs radi prijema u radni odnos”

Neblagovremene i nepotpune prijave na oglas neće biti uzete u razmatranje. Učesnici u oglasu pismeno će biti obavešteni.