КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

Na osnovu saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno   radno angažovanje kod   korisnika   javnih   sredstava   Zaključkom   51   broj: 112-6156/2021 od 29.06.2021. godine i Zaključkom   51   broj: 112-7170/2021 od 29.07.2021. godine i Odluke VD direktora Kliničko bolničkog centra „Zvezdara“ broj: 44/23 od 09.02.2022. godine, Kliničko bolnički centar “Zvezdara”, raspisuje

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

 1. JEDAN IZVRŠILAC ZA RADNO MESTO DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA – INTERNE MEDICINE U OKVIRU SLUŽBE ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA, KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“
 2. JEDAN IZVRŠILAC ZA RADNO MESTO DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA – ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTEZIVNE TERAPIJE U SLUŽBI ZA ANESTEZIOLOGIJU SA RANIMATOLOGIJOM I INTEZIVNOM TERAPIJOM, KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“
 3. JEDAN IZVRŠILAC ZA RADNO MESTO DOKTOR MEDICINE – U OKVIRU KLINIKE ZA UVO, NOS I GRLO, KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“
 4. JEDAN IZVRŠILAC ZA RADNO MESTO DOKTOR MEDICINE – U OKVIRU KLINIČKOG ODELJENJA ZA ORTOPEDIJU SA TRAUMATOLOGIJOM, KLINIKE ZA HIRURGIJU, KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“
 5. JEDAN IZVRŠILAC ZA RADNO MESTO DOKTOR MEDICINE – U OKVIRU SLUŽBE ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA, KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“

 

 

USLOVI: pod rednim brojem 1,2

visoko obrazovanje

 • na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uredjuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uredjivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • stručni ispit
 • licenca,
 • specijalistički ispit,

 

 

 

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da  uz prijavu dostave:

 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom I navedenom adresom I kontakt telefonom (po mogućstvu I elektronska adresa),
 • overenu fotokopiju diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu
 • overenu fotokopiju dozvole za rad – licence izdate od strane nadležne komore (ili rešenja nadležne komore o postojanju uslova za izdavanje licence),
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom I u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo)

 

USLOVI: pod rednim brojem 3,4,5

       visoko obrazovanje

 • na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uredjivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
 • stručni ispit
 • licenca
 • prosečna ocena 8

 

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da  uz prijavu dostave:

 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom I navedenom adresom I kontakt telefonom (po mogućstvu I elektronska adresa),
 • overenu fotokopiju diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
 • overenu fotokopiju dozvole za rad – licence izdate od strane nadležne komore (ili rešenja nadležne komore o postojanju uslova za izdavanje licence),
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom I u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo)

 

a u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, na adresu:

 

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR “ZVEZDARA”

11000 B E O G R A D

Ul. Dimitrija Tucovića 161

Sa naznakom: “Za konkurs radi prijema u radni odnos”

Neblagovremene i nepotpune prijave na oglas neće biti uzete u razmatranje. Učesnici u oglasu pismeno će biti obavešteni.