УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке В.Д. ДиректораУниверзитетског  Клиничког центра Србије бр. 2625           од 23.02.2022. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), а у процесу реализације уговора потписаног са Канцеларијом UNOPS бр.13632 од 03.09.2021.године о пружању финансијске подршке за запошљавање особља као одговор на ситуацију изазвану вирусом Covid-19,

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у складу са позитивним прописима у трајању до 3 месеца,а најдуже до 31.05.2022.године

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

I за Службу за медицинску микробиологију

- 1 виши/струковни лабораторијски техничар на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца,а надуже до 31.05.2022.године 

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИОЦА

 

I за Службу за медицинску микробиологију

- 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца,а најдуже до 31.05.2022.године

 

II за Клинику за инфективне и тропске болести

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца,а најдуже до 31.05.2022.године

 

Услови: IV степен стручне спреме одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског  Клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.