Дом здравља „Мали Зворник“

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I ), члана 23.  Статута Дома здравља Мали Зворник, директор Дома здраваља „Мали Зворник“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено радно време за рад на Пројeкту: „Друштвена брига за здравље на нивоу јединице локалне самоуправе“, у трајању до 10 месеци

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР  –  два  извршиоца– за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

 

Општи / типични опис посла  :

- пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

- у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

- учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;

- прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом подручју територијалне надлежности;

- у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;

- врши вакцинацију према програму имунизација и епидемиолошким индикацијама, а по налогу доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине

 - врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко - лабораторијске прегледе;

- врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

- правилно одлаже медицински отпад;

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

УСЛОВИ :

  • Завршена средња медицинска школа општег смера
  • Положен стручни испит
  • Лиценца

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

-Пријаву са кратком биографијом

-оверену фотокопију дипломе о завршеној школи

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених или венчаних уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме

 

Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

У Малом Зворнику, дана 24.02.2022. године.