ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-1514

Датум: 23.02.2022.године

Врање

 

           На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-12/2022-02 од 03.02.2022.године, као и Одлуке  о потреби заснивања радног односа бр. 01-1513 од 23.02.2022. године в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

 

О Г Л А С

Расписује се конкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следеће радно место:

 

  1. Доктор медицине специјалиста у операционим салама, 1 (један) извршилац у Служби за општу хирургију ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.

Услови: високо образовање

– на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области опште хирургије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из области опште хирургије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-положен стручни испит, лиценца, специјалистички испит из области опште хирургије, најмање 5 године радног искуства у звању доктора специјалисте опште хирургије, познавање лапароскопске технике.

Опис послова:  према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.5.21. Секундарна здравствена заштита:

-превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем  специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења;

-реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције; хируршке интервенције; 

-поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;

-обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;

-обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;

-врши пријем и збрињавање хитних пацијената;

-спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената  оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

-обавља и друге послове из домена своје специјалности; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

-утврђује време и узрок смрти;

-заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење медицинске опреме;          -одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације;

-учествује у здравственом васпитању и едукацији здравствених радника, лекара на специјализацији и приправника;

-придржава се мера заштите на раду.

За свој рад одговоран је начелнику службе/одељења или шефу одсека.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом, адресом и контакт телефоном
  • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
  • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је презиме кандидата различито на дипломи и лиценци или на неком од приложених докумената)
  • Доказ о радном искуству (потврда)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

 

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неисправне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се предају у писарници ЗЦ Врање, у затвореној коверти, са назнаком „ЗА ОГЛАС БРОЈ 06", лично или поштом на адресу:

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање