Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члана 15. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

 

 

Инжењер за рачунарске мреже у Одсеку за остале техничке послове, Службе за техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

  • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
  • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
  • свој рад обавља у складу са позитивним прописима,
  • организује системе рачунарских мрежа и персоналних рачунара давањем упутстава или обезбеђивањем одговарајућих извођача,
  • стара се о текућем одржавању рачунарске мреже и персоналних рачунара,
  • пружа подршку при коришћењу и спровођењу рада и инсталирања постојећих и нових софтвера института,
  • врши контролу извођења радова за које није потребан надзор екстерних лица,
  • сарађује са одговорним лицима извођача радова код извођења одговарајућих инвестиционих радова,
  • учествује у изради извештаја и планова рада за инвестиционо и текуће одржавање свих система који се прате преко рачунара на месечном и годишњем нивоу,
  • предлаже обнављање постојеће и набавку нове опреме и учествује у њеном пријему у количини и квалитету,
  • одговоран је за исправно функционисање рачунарске мреже, телекомуникацијских уређаја и свих других система који се прате преко рачунара (противпожарна сигнализација, видео надзор и сличне опреме),
  • спроводи анализу пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања,
  • пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза (wi-fi),
  • пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног система системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других,
  • пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, базе података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему,
  • пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података,
  • прати и подешава параметре информатичке инфраструктуре,
  • благовремено припрема потребе добара, услуга и радова као и њихове спецификације које су потребне за израду Плана јавних набавки и прослеђује Руководиоцу немедицинске Службе за техничке и друге сличне послове,
  • подноси извештај о раду непосредном руководиоцу,
  • предлаже побољшања квалитета ефкасности и продуктивности у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
  • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
  • одржава добру радну атмосферу,
  • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
  • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
  • за свој рад одговоран је Руководиоцу немедицинске Службе за техничке и друге сличне послове.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове  Инжењер за рачунарске мреже у Одсеку за остале техничке послове, Службе за техничке и друге сличне послове су:

 

  • Високо образовање

            - Информатички факултет,

  • минимум 3 године радног искуства на пословима пројектовања и одржавања мреже, познавање модерних рачунарских система,
  • познавање енглеског језика.

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

  • Радну биографију,
  • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте,
  • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Кандидати ће о Одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на Огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса.

 

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“