Дом здравља „Стари град“

Број: 623/22-2

Датум: 07.03.2022. године

 

На основу Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2021. годину број 112-01-114/2021-02 од 19.04.2021. године и Сагласности Министарства здравља Републике Србије, Сектора за организацију здравствене службе број 06-00-2-1/2022-02 од 03.03.2022. године, в.д. директора Дома здравља „Стари град“ расписује Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време и објављује следећи:

 

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

           Назив посла:

 

- Самостални правни сарадник у Одељењу за правне, кадровске и послове јавних набавки – 1 извршилац.

 

            Општи/типични опис посла:

Општи / типични опис посла

 • прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;
 • учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа;
 • учествује у припреми уговора и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривањa права из радног односа;
 • учествује у анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама и
 • спровођењу процедуре у вези са стручним усавршавањем запослених;
 • учествује у припреми општих аката, уговора и других аката у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;
 • припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада;
 • води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;
 • израђује делове нацрта и других аката из делокруга рада;
 • припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.
 • стара се о примени законских  прописа који се односе на делатност Дома здравља, 
 • заступа Дом здравља по овлашћењу директора,
 • предлаже измену постојећих и доношење нових нормативних аката,
 • правно анализира нацрте/предлоге општих аката који се достављају Дому здравља од стране других органа или организација,
 • даје мишљење у вези нацрта/предлога општих аката,
 • стара се за благовремено спровођење одлука органа и директора Дома здравља,
 • прати законске и друге прописе,
 • ради на изради нових или усклађивању постојећих аката у складу са законским прописима,
 • на основу овлашћења задужен је за поступање по Закону о слободном приступу информација,
 • обавља консултације са инспекцијом рада и осталим органима и организацијама,
 • даје правне савете радницима ради остваривања права из радног односа,
 • стара се о правилном коришћењу потрошног материјала, коришћењу и чувању опреме и инвентара којом непосредно руководи,
 • припрема анализе из домена кадровских и радних односа за потребе органа управљања Дома здравља,
 • учествује у изради  нормативних аката Дома здравља,
 • по потреби присуствује седницама Управног и Надзорног одбора Дома здравља,
 • стара се за обављање техничких послова у вези са радом органа и комисија Дома здравља,
 • води поступак због нанете материјалне штете Дому здравља од стране радника и пацијената,
 • обавља најсложеније послове из делокруга јавних набавки,
 • израђује извештаје и друге аналитичко стручне материјале и акте за потребе надлежних органа, прати прописе из области јавних набавки и стара се о њиховом благовременом спровођењу,
 • прати стручну праксу из области јавних набавки,
 • спроводи најсложеније поступке јавних набавки,
 • утврђује усклађеност са годишњим планом набавке,
 • утврђује одговарајући поступак јавне набавке у складу са предметом набавке,
 • члан је комисија за јавне набавке,
 • учествује у изради конкурсне  документације у складу са Законом о јавним набавкама,
 • прикупља документацију за достављање Комисији за заштиту права, 
 • сачињава предлоге уговора за спроведене поступке јавних набавки,
 • врши контролу сачињених извештаја у складу са прописима о јавним набавкама,
 • стара се о правилном поступању, евиденцији, одлагању и чувању документације из поступака јавних набавки.
 • припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;
 • прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;
 • спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
 • контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;
 • учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;
 • прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;
 • припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- знање рада на рачуна;

- најмање три године радног искуства.

 

Начин заснивања радног односа:

- на неодређено време

 

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу
 • Диплома/Уверење о завршеном Правном факултету
 • Доказ о радном искуству

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс“.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.