СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

Број: 01-919/2

Датум: 28.02.2022.

 

 

            На основу члана 37., став 1 Закона о раду ( „ Службени гласмик РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,- Одлука УС, 113/17 и 95/18-Аутентично тумачење), члана 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), Кадровског плана за Болницу бр. 112-01-114/2021-02 од 19.10.2021.године,  члана 18. Статута СБПБ „ Ковин“ и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-919/1 од 28.02.2022.год, в.д. директора расписује:  

 

О Г Л А С

 

 

  1. Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - 3 извршиоца  на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 6 месеци

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

  • средње образовање.

 

Додатна знања / испити:

  • стручни испит
  • лиценца

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место  морају предати:

  • кратку биографију (CV);
  • пријаву на оглас;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • оверена фотокопија лиценце;
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу.

 

 

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати !!!