СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

Број: 01-921/2

Датум: 28.02.2022.

 

На основу члана члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), а у складу са Кадровским планом СБПБ „ Ковин“ бр.112-01-114/2021-02 од 19.10.2021. год.,  члана 18. Статута СБПБ „ Ковин“ и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-921/1 од 28.02.2022.год.,  в.д. директора расписује:  

 

О Г Л А С

 

 

 1. Магистар фармације- 1 извршилац на неодређено време

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити:

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације.

 

 

 

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место бр. 1  морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу.

 

 1. Фризер/берберин у посебним условима рада- 1 извршилац на неодређено време;

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

– средње образовање.

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Посебни услови рада:

 • у стационираним установама које обављају психијатријску делатност.

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место бр. 2  морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању у звању наведеног у огласу.

 

 

 

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати