УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2021. годину бр.112-01-114/2021-02 од 06.04.2021. године.  године  као и одредаба чланова 7 -9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019,58/2020-Aнекс1), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на радно место медицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 3 -1 (један) извршилац и то:

 

 

 

-Медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3 – 1 (један) извршилац,  Одсек неонаталне интензивне неге и терапије  

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене е са пуним радним временом до повратка радника са боловаља  на послове:

 

-Медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек неонаталне интензивне неге и терапије – 1 (један) извршилац  

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • Планира услуге процеса здравствене неге и подршке пацијенту , у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију и у електронској форми,
 • Надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог
 • Прикупља, контролише и врши упис здравствено-статистичких извештаја
 • Прати И врши унос показатеља здрваствене заштите
 • Спроводи активност стручног усавршавања у области здравствене неге
 • Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекциј, основне и специфичне мере, контролу изолације,
 • Прати рад апарата и монитора  како би на време уочила уколико дође до њиховог квара
 • Прати рад апарата за терморегулацију (беби терм И инкубатори)
 • Учествује активно са лекаром у следећим процедурама: пријем неонаталног пацијента, хитан пријем витално угроженог пацијента,пријем пацијента из операционе сале, премештај пацијента на друго одељење или установу,отпуст пацијента,отпуст умрлог пацијента, посмртна нега и премештај у клинчку капелу
 • По налогу лекара узима материјал (крв и излучевине) за биохемијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке анализе,обележава епривете и брине се о времену слања
 • Пунктира периферне артеријске и венске крвне судове у циљу узимања узорака крви за анализе, обележава епривете и брине се о времену слања
 • Узима капиларне узорке крви за анализе које захтевају капиларни узорак крви, обележава епривете и брине се о времену слања
 • Узима узорак крви за требовање, попуњава налепницу, прикључује оридинирану крв и деривате крв
 • Припрема пацијента и материјал и асистира лекару при извођењу лумбалне пункције, шаље узорке на тражене прегледе
 • Самостално успоставља периферни венски пут, брине о проходности, превенцији инфекције, посматра изглед места убода
 • Припрема пацијента и материјала и асистира лекару у пласирању централне артеријске или венске линије, прати изглед убодног места
 • Обавља мерење виталних параметара у тачно одређеним временским интервалим, по потреби и чешће.Евидентирање вредности у медицински документацију. Параметри који се прате: температура,пулс, тензија, дисање, сатурација кисеоником и успостављање мониторинга,препознавање погорсања стања пацијента у респираторном, кардиоваскуларном и циркулаторном смислу, обавеставање лекара и уцествовање у даљим процедурама,успостављање и працење инвазивног мониторинга, артеријског и централног венског притиска, одрзавање линија, постављање трансдјусера,свакодневно мерење и праћење телесне тежине и дужине и телесних обима.
 • Успостављање и мониторниг "енд експираторног" угљен диоксида
 • Успостављање, постављање електрода и мониторниг перфузије церебралне И реналне (НИРС)
 • Прати пацијента са пејсмејкером
 • Спроводи мониторинг апнеје пацијента
 • Спроводи свакодневну негу пацијената
 • Пласира И уклања:назогастричну,орогасатричну, Шервудову сонду, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности сонде
 • Пласира и уклања уринарни катетер, прати добијени садржај и његову количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • Пласира и уклања ректални катетер, прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • Спроводи и прати исхрану (пероралну, преко ГС, ПЕГ-а ), евидентира количину унетих материја
 • Припрема и прикључује тоталну или парцијалну парентералну исхрану интравенским путем,прати толеранцију
 • Припрема и апликује испланирану интравенску инфузиону терапију, самостално рукује инфузионим, шприц и ентералним пумпама.
 • Припрема и апликује:интравенску, интрамускуларну,субкутану,интрадермалну, пер ос, пер ректум, инхалациону терапију и прати реакцију на исту
 • Припрема и апликује цуросурф преко ЕТ тубуса
 • Учествује у кардио пулмоналној реанимацији пацијента
 • Припрема и даје ургентну терапију
 • Прати количину, изглед и фреквенцију елиминације (урин, столица) и евидентира
 • Учествује у преоперативној припреми пацијента
 • Учествује у постоперативној нези пацијента
 • Обавља негу и превијање хируршке ране у асептичним условима, пратити крварење и дренажу ( количину и изглед)
 • Асистира при постављању и превијању торакланиг дрена и прати количину и изглед дренираног садржаја
 • Учествује у нези терминалних пацијената и пружа неопходне информације за чланове њихове породице
 • Асистира лекару при пласирању ЕТ тубуса,трахеалне каниле
 • Пласирање и нега орофарингеалног аирwаy-а
 • Припрема апарата за вентилацију И прати подешене параметре
 • Прати стање детета на високо фреквентној вентилацији
 • Прати стање детета на механичкој вентилацији са азот моноксидом
 • Прати стање пацијента на БАБЛ ЦПАП-у
 • Самостално одржава проходност дисајних путева
 • Самостално одржава проходност ЕТ тубуса, трахеалне каниле у асептичним условима
 • Самостално примењује оксигенотерапију
 • Асистира лекару при бронхоскопији и прати стање по завршетку
 • Спроводи физикалну терапију и перкусиону дренажу,својим радом спречава настанак декубита, контрактура и респираторних пнеумонија
 • Самостално примењује оридинирану клизму
 • Процена бола, давање оридинираних аналгетика и примена не фармаколошких метода аналгезије
 • Давање наркотика интравенским путем и вођење књиге наркотика
 • Процена неуролошког стања пацијента
 • Асистирање при пласирању дрена за перитонеалну дренажу и извођење перитонеалне дијализе
 • Постављање електрода за аЕЕГ И успостављање континуиораног праћења
 • Учествује у спроводјењу свих дијагностицких процедура (рентген, ултразвук, пасаза, иригографија МР, ЦТ, ...)
 • Придржава се и спроводи кућни ред установе
 • Учествује на семинарима и скуповима и активно уводи млађе колеге у рад

 

За свој рад непосредо је одговоран главној медисинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

 

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом  на послове медицинске сестре – техничара у интензивној нези нивоа 3, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            - IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера

- положен стручни испит

- лиценца

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара

 

      III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3 НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ- 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокапију лиценце
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли Клинике.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.