УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 од 06.04.2021. године  као и одредаба чланова 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на одређено време до 3(три) месеца

 са пуним радним временом

 

 

Сервирка, за потребе Одсека за припремање хране - 2 (два) извршиоца

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до 3(три) месеца  са пуним радним временом на послове Сервирке, за потребе Одсека за припремање хране - 2 (два) извршиоца.

 

Опис послова:

 • Пријем хране из централне кухиње
 • Сервирање хране у болесничко посуђе према нормативу и броју оброка
 • Дистрибуција хране из приручне кухиње до пацијената
 • Скупљање посуђа из соба, механико чишћење,прање и дезинфекција посуђа
 • Прање и дезинфекција: радних површина, колица за транспорт, лифта за транспорт хране
 • Припрема чистог посуђа за наредни оброк
 • Недељно генерално рибање посуђа,есцајга,приручних кухиња,фрижидера према плану и распореду
 • Свакодневна дезинфекција радних површина, колица и лифта пре и после сервирања оброка
 • Свакодневно растварање дезинфекционих средстава за дезинфекцију радних површина,фрижидера и болесничких колица
 • Задужена  свим ситним и крупним инвентаром у кухињи у којој ради и одговорна за исти;
 • Одговорна за личну хигијену,хигјену кухиње,посуђа,есцајга,радних површина, изглед сервиране хране
 • Одговорна је за изглед сервиране хране и обавезна је да изврши контролу примљене хране из централне кухиње (изглед, боја, мирис и количина) и да одмах пријави све неправилности главном кувару кухиње и дијететичару;
 • Заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара;
 • Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и директору клинике.

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време до 3(три) месеца са пуним радним временом на послове сервирке, за потребе Одсека за припремање хране - 2 (два) извршиоца,  код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

 • нижа стручна спрема (II степен стручне спреме)
 • 6 (шест) месеци радног искуства на одговарајућим пословима

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СЕРВИРКЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 3(МЕСЕЦА)  - 2 (ДВА) ИЗВРШИОЦА“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,  потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли и на сајту Клинике.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.