Дом здравља Нови Бечеј

Број:01-457

Дана:09.03.2022. године

Нови Бечеј, Трг ослобођења бр.2

 

 

На основу чланачлана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Нови Бечеј за 2021. годину, Министарства здравља Републике Србије и члана 5. став 1. тачка 3) Колективног уговора код послодавца Дом здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-456 од 09.03.2022. године, а у вези са Закључком 51 број: 112-12266/2021 од 27.12.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

        

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом и пробним радом у трајању од шест месеци за следеће радно место:

 

  1. Инжењер за рачунарске мреже 1 (један) извршилац;

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године. 

    

Посебни услови за заснивање радног односа из тачке I -1. су:

 

Стручна спрема / образовање:

Високо образовање:

 - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / Испити / радно искуство:

- најмање једна година радног искуства.

 

 III

Општиипични опис посла радног места инжењера за рачунарске мреже:

- примењује мрежна решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја и др.);

-   пружа техничку подршку корисницима информационих система и сарађује са техничком подршком;

-   дефинише, презентује и реализује корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује техничке спецификације;

-   израђује писану документацију за пројекте и корисничка решења;

-  врши оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева; - прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса;

-  израђује интерна аката у области информационе безбедности.

Рад се обавља са пуним радним временом.

IV 

 

       Уз пријаву на оглас се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

 

  • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом (преко којих ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима);
  • Диплома о стеченом високом образовању;
  • Доказ о радном искуству у струци (радни однос се доказује Уговорима о раду и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује);
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

V

           Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави оверене фотокопије докумената из тачке IV овог огласа.

 

VI

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VII

Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству.

          Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју, на Огласној табли установе и wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

VIII

Рок за подношење пријаве је 10 (десет) дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 

IX

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење пријава.

       Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

X

Приложена документација уз пријаву враћа се кандидатима који не буду изабрани.

 

XI

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

XII

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

XIII

Дом здравља Нови Бечеј задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

XIV

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.