УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Број:   6075/1

Ниш,   08.03.2022.године

 

 

На основу члана 24. Закона о раду (,,Сл.гласник РС,, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),  члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19 и 58/2020-анекс 1), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број:112-726/2022 од 31.01.2022.године - допис Министарства здравља Републике Србије број:112-01-12/2022-02 од 21.02.2022.године, сагласности Комисије за кадрове здравствених установа Министарства здравља Републике Србије бр.06-00-2-1/2022-02 од 23.02.2022.године Кадровског плана за Универзитетски клинички центар Ниш за 2022.годину бр:112-01-64/2022-02 од 28.02.2022.године, члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш број: 6075 од 07.03.2022.године,  расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

I

             Утврђује се потреба за пријем

    1 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ- СУБСПЕЦИЈАЛИСТЕ ДЕЧЈЕ КАРДИОЛОГИЈЕ

        са радним искуством у области ехокардиографије деце

            у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18-аутентично тумачење),  Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355 од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

 

 

Услови за заснивање радног односа су:

  • завршен медицински факултет, положен стручни испит, завршена специјализација из педијатрије, завршена субспецијализација из дечје кардиологије.
  • Радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите (минимум 10 година);

III

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV) са контакт подацима (адреса, број телефона и e-mail) кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

  • дипломао завршеном медицинском факултету;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • диплому о стеченом стручном називу доктора медицине специјалисте педијатрије;
  • диплому о стеченом стручном називу субспецијалисте дечје кардиологије;
  • дозвола за рад-лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
  • очитана лична карта;
  • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • потврда о радном искуству у области ехокардиографије деце;

 

 

 

 

 

 

 

 

      Решењем в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш, формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

      Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

 

      Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 1 доктора медицине специјалисте педијатрије-субспецијалисте дечје кардиологије у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, донеће в.д. директор Универзитетског клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

IV

      Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет презентацији Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Универзитетског клиничког центра Ниш.

 

VI

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

 

 

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Универзитетског клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Универзитетског клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

 

                                    УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ