УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Број:  6073/1

Ниш,  08.03.2022.године

 

 

 

На основу члана 24. Закона о раду (,,Сл.гласник РС,, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),  члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19 и 58/2020-анекс 1), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број:112-11065/2021 од 30.11.2021.године - допис Министарства здравља Републике Србије број:112-01-1394/2021-02 од 15.12.2021.године, сагласности Комисије за кадрове здравствених установа Министарства здравља Републике Србије бр.06-00-2-1/2022-02 од 23.02.2022.године, Кадровског плана за Универзитетски клинички центар Ниш за 2022.годину бр:112-01-64/2022-02 од 28.02.2022.године, члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш број: 6073 од 07.03.2022.године,  расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

 

I

            Утврђује се потреба за пријем 1 ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА

          у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18-аутентично тумачење),  Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355 од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

 

 

Услови за заснивање радног односа су:

  • Високо образовање:

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

  • Стручни испит, у складу са законом;
  • Радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите (минимум 10 година);

 

III

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV) са контакт подацима (адреса, број телефона и e-mail) кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

  • Дипломао стеченом високом образовању;
  • Уверење о положеном стручном испиту, у складу са законом;
  • Очитана лична карта;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

 

      Решењем в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш, формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

      Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

 

      Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 1 дипломираног психолога у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, донеће в.д. директор Универзитетског клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

IV

      Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Универзитетског клиничког центра Ниш.

 

VI

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

 

 

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Универзитетског клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Универзитетског клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ