Здравствени центар Врање

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-12/2022-02 од 03.02.2022.године, као и Одлуке  о потреби заснивања радног односа бр. 01-1836 од 09.03.2022. године в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

О Г Л А С

Расписује се конкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следеће радно место:

 

1.Службеник за заштиту животне средине 1 (један) извршилац у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове - Одсек за одржавање хигијене и вешераја Здравственог центра Врање.

 

Услови: Основне академске студије (180 ЕСПБ)  или  VI степен стручне спреме .

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године ;

(образовање из области техничко-технолошких наука)

- Обављен приправнички стаж;

-Положен oдгoвaрajући стручни испит;  

-Није кажњавано за било које кривично дело;

-Најмање 3 године радног искуства (у складу са чл.31 Закона о управљању отпадом).

 

Опис послова:  према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.5. :

– израђује план заштите животне средине;

 – израђује план управљања отпадом;

 – организује и контролише реализацију мера за заштиту животне средине и смањење отпада;

 – врши интерну обуку запослених у области заштите животне средине и управљања отпадом;

– обавља комуникацију са овлашћеним организацијама за вршење контроле квалитета параметара животне средине прописане законом;

 – обједињује и контролише евиденцију о количинама и кретању отпада;

– припрема и доставља извештаје надлежним органима о заштити животне средине и токовима отпада

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом, адресом и контакт телефоном
  • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
  • Оверену фотокопију дипломе
  • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је презиме кандидата различито на дипломи или на неком од приложених докумената)
  • Уверење да кандидат није кажњаван за било које кривично дело -уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
  • Доказ о радном искуству (потврда)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

 

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

             Неисправне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се предају у писарници ЗЦ Врање, у затвореној коверти, са назнаком „ЗА ОГЛАС БРОЈ 10", лично или поштом на адресу:

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Саша Ђорђевић