Дом здравља „Мали Зворник“

          На основу члана 7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/19)  и Кадровског плана 112-01-114/2021-02, од 08.10.2021. године,   директор Дома здравља“Maли Зворник“ расписује:

 

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

 

 

До повратка запослене са боловања – ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ-МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР  –  један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком – Одсек лабораторијске дијагностике

 

УСЛОВИ  :

  • Завршен фармацеутски факултет
  • Положен стручни испит
  • Лиценца за звање дипломирани фармацеут-медицински биохемичар

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

-Пријаву са кратком биографијом

-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-оверену фотокопију лиценце

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству

 

Опис посла:

 

- изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију;

- обавља контролу поступка пријема пацијента и / или биолошког материјала узетог / донетог за рад;

- учествује у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све резултате лабораторијских испитивања;

- валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом;

- обављаја контролу над реагенсима и одговара за подешавање и правилно руковање опремом која се користе у поступку испитивања;

- врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;

- спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

- врши контролу и баждарење лабораторијских апарата;

- израђује стандардне криве и стандардне растворе;

- спроводи активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности.

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, или у управу  сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Д и р е к т о р ,

Валентина Ристић, дипл економиста