ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

На основу члана 31. и 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17, 95/18-др. пропис), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл. гласник РС», бр. 96/2019 и 58/2020) и Сагласности Министарства здравља Републике Србије за ново запошљавање бр. 112-01-131/2022-02 од 22.03.2022. године, Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

 

 

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време, са два извршиоца, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Шабац и то:

а)  Један здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији (ВСС – дипломирани хемичар, здравствени сарадник)

  Опис послова:

                               - врши узорковање за хемијске, физикохемијске и технолошке анализе на терену и у лабораторији;

 • процењује резултате лабораторијских испитивања;
 • израђује стручне анализе, извештаје и мишљења;
 • ради на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду хемијских и осталих анализа;
 • учествује у изради студија, елабората и др. из своје области;

                               -    рад на атомском апсорпционом спектрофотометру;

                     -   увођење у рад и рад на инструменталним техникама;

                     -   рад на методама гасне хроматографије;

                   - учествује у валидацији и верификацији метода лабораторијских испитивања;

                               -   обавља радне операције у оквиру испитивања квалитета и

         здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе и хигијенске исправности воде за пиће;

                    - израда спецификације квалитета за спровођење јавне набавке лабораторијског  метеријала и опреме;

  -   праћење и извештавање о потрошњи лабораторијског материјала;

  -   спровођење еталонирања и превентивног одржавања опреме;

  -   спровођење унутрашњег стручног надзора;

  -   одговоран је за унос резултата испитивања у радне свеске;

                                -   обавља и друге послове из своје струке, по налогу руководиоца.

 

б) Један економски техничар

  Опис послова:

                      - врши канцеларијске послове, непосредно на пријему;

 • обавља административне послове у вези са кретањем предмета;
 • води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;
 • врши распоређивање, отпрему и доставу поште;
 • води прописане евиденције у вези присуства на раду запослених;
 • врши обрачун зарада и осталих исплата;
 • издаје потврде о висини зарада;
 • прати измиривање пореских обавеза;
 • води прописасне електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
 • врши  пријем робе у магацин, контролу примљене робе, контролу при издавању робе;
 • врши израду записника о пријему робе (констатовање исправности или оштећења робе, утврђивање мањкова и вишкова робе);
 • разврставање, смештај и издавање робе по требовању;
 • усклађивање евиденције са књиговодством и вођење складишне евиденције;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;

               обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

 

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време, са једним извршиоцем, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Шабац до повратка одсутне запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и то:

 

                    в) Један лабораторијски техничар.

Опис послова:

 - врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе,       подлоге и опрему за микробиолошка и друга испитивања;

                       - врши пријем, евиденцију и класификацију узорака;

                       -изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга у установама на више нивоа здравствене заштите;

-припрема, узимање и пријем биолошког материјала, вођење медицинске документације и дезинфекцију радне површине;

                       -припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме

                       -одржава културе микроорганизама;

                       -прављење и бојење препарата;

-припрема хранљивих подлога према рецептури, припрема радних стандарда и референтних реагенаса и култура;

                        - обрада и засејавање узорака на одговарајуће подлоге;

                        - пресејавање контролних сојева и засејавање култура на одговарајуће подлоге;

                        - израда антибиограма;

                        - обезбеђивање крви за бактериолошке подлоге;

                        - извођење серолошких реакција;

                        - обрада биолошког материјала (хомогенизација, центрифугирање);

                        - стерилно узимање узорака у одговарајућу амбалажу, вођење евиденције;                      - одржавање сојева-припрема одговарајуће подлоге, засејавање сојева;

                        - миколошки преглед;

-евиденција и праћење основних параметара рада аутоклава, стерилизатора, фрижидера, вага и осталих мерних апарата;

 - завођење резултата, формирање радне листе, поступак обраде по правилнику, засејавање миколошких подлога, преглед материјала, развођење налаза, издавање или слање резултата;

                        - прављење и достављање извештаја у сарадњи са руководиоцем;

                        - требовање, складиштење и вођење евиденције потрошног материјала;

                        - отапање колонија, преношење на крвни агар, подела антибиотика, термостатирање;

                        - дезинфекција радног простора;

                        - дестилација воде, контрола и чишћење дестилатора;

                        - техничка обрада и штампање микробиолошких налаза;

                        - води рачуна о исправности и одржавању апарата;

                        - правилно одлаже медицински отпад;

                        - обавља и друге послове своје струке по налогу руководиоца.

 

 1. Услови за рад на пословима из тачке 1. овог Огласа су:

 

а) Један здравствени сарадник – аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији (ВСС – дипломирани хемичар, здравствени сарадник)   на неодређено време:        

     Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                 Област: хемијске науке, дипломирани хемичар

 

          б) Један економски техничар на неодређено време:

   Средње образовање, завршена средња економска школа, економски техничар

                                   ДОДАТНИ УСЛОВИ: - знање рада на рачунару.

 

 

 1. Услови за рад на пословима из тачке 2. овог Огласа су:

 

в) Лабораторијски техничар на одређено време:

Средње образовање, завршена средња Медицинска школа- одсек             лабораторијски техничар.

                                 ДОДАТНИ УСЛОВИ: - стручни испит;

 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 1. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 3. и 4. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 15 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.