Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 1/2015, 106/2018, 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) и Одлуке о расписивању огласа за пријем у радни однос на неодређено време бр. 675 од 24.03.2022.год., в.д. директора Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос са новим запосленим на неодређено време, са пуним радним временом, за следеће радно место:

 

1)   домар/мајстор одржавања– број извршилаца један (1).

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1) овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење).

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш број 659-2 од 12.04.2021. године:

Стручна спрема/образовање:

Средње образовање:

Додатна знања/испити/радно искуство:

  • положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници);
  • возачка дозвола Б категорије.

IV

Уз пријаву се подносе оверене фотокопије следећих докумената:

  • диплома о завршеном средњем образовању,
  • уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници,
  • копија важеће возачке дозволе

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и:

  • лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом,
  • фотокопија личне карте,
  • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
  • писану сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш.

 

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

  • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

VII

Оглас објавити на интернет страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве са могу послати поштом на адресу: Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш – пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву), бул.др Зорана Ђинђића 83, 18000 Ниш, или доставити лично у Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш код секретарице Завода, сваког радног дана до 14.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана завршетка конкурса.

Сви подносиоци пријава који су испунили услове огласа и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од седам радних дана од дана доношења одлуке.

Достављена документа се неће враћати учесницима конкурсног поступка.

Контакт телефон 018/537-607 или mail: zavodtb@medianis.net.