ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН

Број: 01-333/2022

Дана: 25.03.2022. године

А п а т и н

 

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године, те одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-318/2022 од 23.03.2022. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

-СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ -  (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) недељно, на одређено време до 2 (две) године, за рад у Служби здравствене заштите одраслих Дома здравља Апатин, за наведено радно место потребно је основно образовање.

 

 Опис посла: директно прима задатке од главне сестре Дома здравља и њој су одговорни за извршење истих. Одржавање хигијене просторија: чишћење, рибање подова, пајање, прање и дезинфекција зидова, прозора, врата и лустера, жицање и гланцање паркета. Свакодневно одржавање чистоће намештаја у просторијама, умиваоника, огледала, радијатора, орманчића, вешалица, оквира паравана и гарнишни. Редовно прање и одржавање завеса и паравана, скупљање и одношење нечистог веша на прање и доношење и подела чистог веша. Обавеза пријављивања сваког квара насталог у току редовног радног времена домару и то на вратима, намештају, електричним, водоводним и канализационим инсталацијама. Врши спецификацију средстава неопходних за обављање послова и радних задатака описаних напред и исту доставља шефу службе. Прање и пеглање веша.

 

 

-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ - 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (35 часова) недељно, на одређено време до 2 (две) године, за рад у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Апатин. За наведено радно место потребно је: средње образовање, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинска сестра/техничар.

 

 

 Опис посла: директно прима задатке од главне сестре у служби ХМП и њој одговара за извршење истих. Помаже при пружању хитне медицинске помоћи нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта. Сама пружа одређену хитну медицинску помоћ нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта. Даје терапију пацијентима по налогу доктора. Прима телефонске позиве и уводи их у протокол са свим потребним подацима.При доласку на рад врши контролу исправности апарата, инструмената и  количине санитетског материјала и лекова. Врши набавку потребног санитетског материјала и прибора. Води потребну медицинску документацију. Фактурише извршене услуге.

 

 

-ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (37 часова) недељно, на одређено време до 6 месеци, за рад у Служби за опште, правне, економско-финансијске и техничке послове, одељење за техничке послове. За наведено радно место потребно је: средње образовање и возачка дозвола Б категорије.

 

 

Опис посла: директно прима задатке од диспечера и њему је одговоран за извршење истих.По писменом налогу ординирајућег доктора, доктора из службе ХМП и диспечера врши превоз болесника при чему води бригу о болеснику током транспорта, смештаја у болницу, специјалистичког прегледа и превоза до здравствене установе или стана болесника. По потреби врши превоз здравствених радника за пружање услуга у стану болесника. Превози медицинску документацију и осталу документацију из здравствених станица и обрнуто, односи материјал за лабораторијске налазе у надлежну здравствену установу. Свакодневно одржавање чистоће и исправности возила, обавезно остављање возила у исправном стању и танкован горивом. У сарадњи са диспечером у случају већих кварова на возилу предузима мере за што бржу оправку истог у надлежном сервису.Води бригу о редовном сервисирању санитетског возила. Помаже при утовару непокретних болесника. Води посебну књигу у коју уноси датуме прања кола, подмазивања, промене гума, уља, пређене километре, утрошка горива. По пријему путног налога и извршене вожње обавља уписивање података. Непосредно сарађује са диспечером и придржава се плана и програма (распореда вожњи и радног времена) који сачини диспечер. Користи мобилни телефон Дома здравља. Приликом преузимања санитетског возила врши проверу исправности истог (уље, вода, антифриз, св. сигнали итд.), а на крају смена оставља путни налог, кључеве и возило са пуним резервоаром и опрано (без обзира на пређену километражу). У случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника службе ХМП.

 

 

 

 

Уз пријаву се подносе у зависности од радног места: оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здравља Апатин, Апатин, Нушићева бб са назнаком „За оглас“.  

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 02.04.2022. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.