Дом здравља ,,Шид,,

На основу члана 27к Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС 149/20 ) и  члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС бр. 106/2018), Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, путем јавног огласа бр. 05-698/2 од 25.03.2022. године, као и Сагласности министарства здравља  број: 112-01-131/2022-02 од  16. марта 2022. године, Дом здравља Шид расписује

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос  на  неодређено време

 са пуним радним временом

Назив радног места: медицинска сестра/техничар

 

            - 1 извршилац, на  неодређено време, за рад на пословима медицинске сестре/техничара у Одељењу за здравствену заштиту запослених у Дому здравља Шид.

            Послови медицинске сестре/техничара одређени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Шид.

            Кандидат мора испуњавати посебне услове утврђене Правилником:

  • средње обраѕовање
  • положен стручни испит
  • лиценца
  • познавање рада на рачунару
  • најмање 7 година радног искуства.

Уз пријаву на оглас приложити:

                  - фотокопију дипломе

                  - фотокопију уверења о положеном стручном испиту

                  - фотокопију лиценце

                  - очитану личну карту.

            Кандидат који будe изабран, доставиће и следеће документе:

            - потврду да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда)

            - уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи ( уверење надлежне полицијске управе).

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту НСЗ. Пријаве се подносе путем поште, или лично предати у канцеларију бр. 6, Одељења за правне и административне послове Дома здравља Шид.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

ДОМА ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД

Др Иван Гајић

спец. интерне медицине