ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

На основу члана 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020-Анекс I), дописа Министарства здравља бр. 120-01-151/2020-02 од 08. фебруара 2022. године, Кадровског плана за Болницу за 2022. годину, број: 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године, в.д. директора доставља на објављивање

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, најдуже до 30. септембра 2022. године

 

I

            За радно место:

1) Возач санитетског возила у болничким условима, Одсек за превоз пацијената, 1(један) извршилац;

2) спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Одсек за одржавање хигијене и вешерај, 1 (један) извршилац

 

II

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

 

За радно место бр.1

Стручна спрема/образовање

- средње образовање

Додатна знања / испити / радно искуство

  • возачка дозвола Б категорије

 

За радно место бр.2

Стручна спрема/образовање

- основно образовање

 

 

III

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом (са наведеном адресом и контакт телефоном);
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
  • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена;
  • Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд);
  • Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
  • Фотокопију/очитану личну карту.
  • Фотокопију/скенирану возачку дозволу (само за радно место бр. 1)

 

IV

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије (напомена у погледу рачунања рокова, дан када је обавештење извршено, односно дан у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, не урачунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од првог наредног дана, а уколико последњи дан рока пада на дан у коме установа не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан) .

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом са назнаком „Пријава на оглас за радно место __________ рб.___“ доставити лично или на адресу:

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

19250 Мајданпек