Градски завод за плућне болести и туберкулозу

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(“Сл. Гласник РС”, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), а у скалду са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2019. годину, број: 112-01-607/2019-02 од 18. септембра 2019. године и на основу измене Кадровског плана за 2019. годину број: 112-01-607/2019-02 од 24. октобра 2019. Године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 1100/1 од 28.03.2022. године

 

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35

расписује:

ОГЛАС

 

 

За пријем у радни однос помоћног радника са завршеном средњом стручном  спремом – на радно место домара/мајстора одржавања, на  неодређено радно време (пуно радно време), чије су обавезе:  

 

-обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања;

-обавља механичарске , електричарске, водоинсталатерске , браварске, столарске ,лимарске, молерске , аутомеханичарске и сл. послове, као и друге радове одржавања и поправки;

-припрема објекте, опрему и инсталације за рад;

-обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;

-пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

-прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

-обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;

-води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

УСЛОВИ

 

-средња стручна спрема.

 

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

             

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

 

           

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823.