Дом здравља Параћин

        На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020),   ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ - један (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, због повећаног обима посла а најдуже до 24 месеца, са скраћеним радним временом, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом.

 

2.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР - један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла а најдуже до 24 месеца, са   пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са одсеком превентивне здравствене заштите.

 

3.Референт за финансијско-рачуноводствене послове - један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла а најдуже до 24 месеца, са   пуним радним временом за рад у Служби за обављање заједничких послова одсек економско финансијских  послова.

 

 

         Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњава и посебне услове :

 

 

1.ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

 

Високо образовање медицинске струке:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

  • ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ -ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора  медицине

 

  • ЗА Референта за финансијско-рачуноводствене послове

 

 СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

 

- средње образовање

 

 Додатна знања/испити/радно искуство

 

- знање рада на рачунару.

 

   Заинтересовани кандидати подносе:

            -пријаву на оглас

           - кратку  биографију

           - извод из матичне књиге рођених/венчаних

           -уверење о држављанству

           -диплому или уверење о завршеном  факултету  или завршеној средњој школи  ( у зависности  за које радно место се подноси пријава на конкурс)

            -уверење о положеном стручном испиту ( за докторе медицине)

            - лиценцу односно одобрење за самосталан рад у струци  ( за докторе медицине)

           - доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

            

        

      Опис послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Параћин.

        

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

 

         Дом здравља Параћин Ул. Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

 

СА НАЗНАКОМ

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

ЗА РАД У СЛУЖБИ  СХМП

 

ИЛИ

 

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОР  МЕДИЦИНЕ - ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТЕВНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

ИЛИ

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО   РЕФЕРЕНТА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ У СЛУЖБИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПСЛОВА ОДСЕК ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

 

 

        Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведена радна места подносе се У НЕОВЕРЕНИМ КОПИЈАМА.

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

       Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

        За све информације можете се обратити на телефон 062/562-654

 

 

Директор

Дом-а  здравља Параћин

Др Весна Весић, спец.педијатрије