Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

https://www.zdravlje.gov.rs/cmsadmin/index.php?page=333524

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03- 2482/1                                                      од 22.03.2022. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време ( у оквиру 10%),  са пуним радним временом,  за следеће послове:

 

 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ...................1 извршилац

 

Опис послова:

 

 • Ради под надзором и контролом непосредног руководиоца и лекара специјалисте;
 • Ради на обради примљених болесника;
 • Ради у дежурству (као млађи дежурни лекар);
 • Ради у амбуланти;
 • Обучава се у раду на дијагностичким, терапеутским и рехабилитационим поступцима у организационој јединици и у функционалној дијагностици;
 • Учествује у стручном и научном раду;
 • Ради на својој едукацији према програму стручног усавршавања (специјализација и сл.);
 • Учествује у едукацији болесника и нижег медицинског особља на одељењу;
 • Ради и друге послове које му повери непосредни руководилац, а у оквиру своје стручне спреме и нивоа едукације;
 • Обавља и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека и лекара специјалисте, а у оквиру своје стручне спреме и нивоа едукације;
 • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека и лекару специјалисти.

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 16.12.2021. године бр.03-11410/1.

 

 • са VII -1 степеном стручне спреме, са високим образовањем из области медицинске науке: - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; или - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним  стручним испитом; лиценцом и најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

            Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

- Диплома о завршеном Медицнском факултату, Доктор медицине;

- Уверење о положеном стручном испиту за доктора медицине;

- Лиценца

- Лична карта;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

- Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време (у оквиру 10%),  за  радно место Доктор медицине“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић