Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 - 2489/1од 22.03.2022. године,  складу са Закључком 51  број 112 - 12265/2021 од  27. децембра 2021.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава на предлог Министарства здравља Републике Србије  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом (преко 10%), за следеће послове:

 

 • СПРЕМАЧИЦА......................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

 • Ради на комплетном спремању и одржавању хигијене соба, купатила, ходника, холова и свих одсеканих и осталих просторија у објекту;
 • Ради на одржавању стаклених површина, скидању и намештању завеса, детаљном чишћењу и полирању санитарних просторија, керамичких плочица и слично;
 • Стара се о благовременој замени постељног рубља и свакодневно намешта кревете;
 • Стара се о рационалној употреби потрошног материјала за одржавање хигијене;
 • Материјално одговара за имовину и ситан инвентар на свом реону о чему води и посебну евиденцију;
 • У случају неисправности било ког уређаја на реону обавезна је да о томе обавести службу техничког одржавања и руководиоца стационара;
 • Носи заштитну одећу и обућу која мора бити чиста и уредна;
 • Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института и непосредног руководиоца;
 • За свој рад непосредно одговара директору Института и непосредним руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (пречишћен текст) од  16.12.2021. године број 03-11410/1.

 

 

 • са основним образовањем

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

- Сведочанство - Уверење о завршеном основном образовању;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

            Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу  -Пријава на оглас за пријем у радни однос за  рад на одређено време (преко 10%) за радно место  Спремачица “.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић