РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ

 

На основу члана 8. и 9. Колективног уговора код Послодавца Дома здравља Мало Црниће, члана и Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, а у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-31/2020-02 од 01.октобра 2020. године и Изменом  кадровског плана Министарства здравља од 27. новембра 2020. године,  расписујем

 

````````````````````````````````````````````````````````````````````

            Позивам заинтересована лица, која испуњавају услове у наставку овог текста, да поднесу пријаве за пријем у радни однос са пуним радним временом, на одређено време, до повратка запослене са дужег одсуства, за радно место:

 

 • Доктора медицине изабраног лекара, у Служби за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Мало Црниће - 1 извршилац.

 

Опис послова:

 

 • вршење пријема пацијената без упута,
 • обављање прегледа пацијената уз коришћење лабораторијских анализа и прегледа, одређује потребну терапију,
 • упућивање болесника на лечење у специјализоване здравствене установе на здравствену комисију ( инвалидско - пензиону, за бање, ревизиону, конзилијум, комисију вештака и др. ) на основу нађеног стања при прегледу, а у зависности од врсте и тежине обољења,
 • на основу претходно извршених анализа и потребних прегледа давање стручног мишљења (лекарско уверење) о радној способности, физичком и психичком стању, врсти и тежини повреда и сл.
 • вршење мање хируршке интервенције и инцизије у превијалишту,
 • контролисање стручног рада медицинских техничара у превијалишту, на медицинској документацији и друго,
 • рад на здравственом васпитању и подизању здравствене заштите грађана,
 • рад на свом стручном усавршавању,
 • рад у истуреним амбулантама по распореду,
 • обављање и лакарских прегледа у стану оболелог када то ситуација захтева,
 • обавезан повремени рад на терену, у вези спровођења акција и мера здравствене заштите и здравственог васпитања, у истуреним амбулантама и здравственим станицама према распореду и потреби службе,
 • одговорност је за стручни рад, радну дисциплину и материјалну потрошњу и утрошак средствима ризика.

  Поред законом прописаних услова, обавезни  су следећи услови:

 • Завршен Медицински факултет VII-1 степен,
 • положен стручни испит,
 • лиценца/чланство у Лекарској комори Србије,

 

Обавезна документација:

   Уз пријаву на оглас , потребно је доставити и:

             

 • Кратку биографију са бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију личне карте ( очитане податке са личне карте );  
 • Оверену фотокопију лиценце/решења о упису у комору;
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).

 

  Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

     Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

         Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

 

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

др Емад Еслеем