Дом здравља „Врачар“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 96 од 31.12.2019.) а у складу са Закључком 51 број: 112-1736/2022 од 28. фебруара 2022. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише,

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време,

са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 

I ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕХНИЧАР у Служби лабораторијске дијагностике,

       1 извршилац са пуним радним временом

 

II – Услови:  – средње образовање, положен стручни испит и лиценца

 

III – Опис:   

– узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада; – припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; – одржава културе микроорганизама; – ради на биохемијским и другим анализаторима; – изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију; – правилно одлаже медицински отпад.

 

IV – Кандидати прилажу следећу документацију:

  • Пријаву на оглас
  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце
  • Фотокопију уверења о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                                            Дом здравља „Врачар“

                                                                                   Ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16

                                                                                                                 11 000 Београд

       са назнаком „ЗА КОНКУРС“

                                                                   (ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР)