Дом здравља „Дољевац“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, у складу са Кадровским планом Министарства здравља Број: 112-01-64/2022-02 од 25. фебруара 2022. године, Инструкцијом Министарства здравља Број: 120-01-151/2020-02 од 08. фебруара 2022. године и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца, расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, НАЈДУЖЕ ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ, за следеће радно место:

  • медицинска сестра/техничар у амбуланти1 (један) извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено  радно место  је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

 

- медицинска сестра/техничар у амбуланти:

- средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) медицинске струке општег смера;

- положен стручни испит;  

- лиценца надлежне коморе;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом  интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-      оверену фотокопију дипломе,

-      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-      оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

-      доказ о досадашњем  радном  искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-      фотокопију личне карте,

-      оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

-      оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге

       венчаних (ако је кандидат променио презиме)

-      кратку биографију.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем  у радни однос на одређено време због замене повећаног обима посла, најдуже до 30.09.2022. године. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс за медицинску сестру/техничара“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор могу бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

ДИРЕКТОРКА

др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер      

менаџмента у систему здравствене заштите