Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

 

Ј  А  В  Н  И     О  Г  Л  А  С

 

 За пријем у радни однос једног извршиоца за радно место „Доктор стоматологије“- на одређено време до повратка доктора стоматологије са специјализације из дечије и превентивне стоматологије, са пуним радним временом, за рад  у Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи

 

УСЛОВИ :

   - Завршен стоматолошки факултет,

   - Положен стручни испит,

   - Знање рада на рачунару

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је актом,односно Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

             

Уз пријаву за оглас обавезно је доставити следећу документацију:

       

       - кратку радну биографију,

        - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,

       - оверену фотокопију о положеном стручном испиту,

      - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте.

      

 

 Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти путем поште на адресу:Дом здравља „Свети Ђорђе“ ул.Булевар Вожда Карађорђа број 67,34310 Топола са назнаком “Пријава на оглас“ или лично предати у Правној служби Дома здравља“Свети Ђорђе“ у Тополи на истој адреси.

          Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

            Послодавац може позвати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

            Неблаговремене,непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

др  Јовица  Жикић,вд директора