Завод за ургентну медицину Крагујевац

На основу чланом  7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.96/2019), у складу са  Кадровским планом за 2021.годину, бр.112-01-114/2021-02 од 13.12.2021.године, Одлуке директора Завода за ургентну медицину Крагујевац, број 01/1007-22 од 29.03.2022.године и Уговора о суфинансирању боље кадровске обезбеђености завода за ургентну медицину  Крагујевац за 2022.годину бр. 400-1899/21-XXV од 28.12.2021.године, Завод за ургентну медицину  Крагујевац расписује:

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

  1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време,због повећаног обима посла, најдуже до краја календарске године, са пуним радним временом и то :  магационер/економ, ради обављања послова -  магационер/економ - један извршилац.

 

  1. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду(„Сл.гласник РС“ бр. 24/05 , 61/05,54/09,32/13,75/14 ,13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење) и Посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу.

 

Посебни услови:

 

  • IV / III степен стручне спреме, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено од дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.81/2017, 6/2018 и 43/2018).

 

Опис послова:

Послови магационера/економа  у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за ургентну медицину  Крагујевац .

 

  1. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији:

 

-Диплома одговарајућег профила и степена образовања;

-Уверење о држављанству РС;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Извод из матичне књиге венчаних(ако је дошло до промене презимена кандидата);

- Уверење републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  или други доказ о радном искуству на наведеним пословима;

-Доказ да се против кандидата не води кривични поступак,да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда),не старије од 6 месеци;

-Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци;

-Докази о додатном стручном образовању или оспособљености(уколико их кандидат поседује);

-Кратка биографија,са адресом,контакт телефоном,е-маил адресом.

 

  1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује Завод за ургентну медицину  Крагујевац.

 

  1. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС , огласној табли Завода и интернет презентацији Завода.

 

  1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који се јаве на оглас,могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Контакт телефон: 034/6312-306

 

  1. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу:

Завод за ургентну медицину Крагујевац

Улица Слобода бб

34000 Крагујевац

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос – радно место „магационер/економ“ .