Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  4729   од     26.04.2022.год. , Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

 

                 ОЈ Дом здравља и ИО болница Сјеница

                1.Доктор медицине изабрани лекар .................................................................. 1 извршилац

                2.Лабораторијски техничар .................................................................................. 1 извршилац

          

                 ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............. 2 извршиоца

                 

                 ОЈ Дом здравља Пожега

  1. Медицинска сестра техничар у хитној медицинској помоћи ....................... 1 извршилац

 

                        

                

              Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар –VII степен стручне спреме ,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место медицинска сестра техничар у хмп,медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима -I V степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место лабораторијски техничар – IV  степен стучне спреме ,завршенa медицинска школа,смер лабораторијски техничар, положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.