Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2022-Анекс I) а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 112-01-131/2022-02 од 21.03.2022, в.д. директор Специјалне болница за реуматске болести Нови Сад расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на неодређено време са пуним радним временом

 

 

ВИШИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ– 1 (један) извршилац

 

Опис послова: Прихвата, евидентира, припрема и укључује пацијенте у одговарајући рехабилитациони третман методама радне терапије.

Спроводи обуку пацијената за рад уз употребу одговарајућих средстава према прописаној процедури од стране лекара.

Врши надзор над радом пацијента у току терапије, помаже му у раду и даје савете од значаја за његово ангажовање у прописаној процедури радне терапије.

Стара се о правилном руковању средствима рада која се користе у радној терапији.

Води евиденцију о броју пацијената (посета), броју и врсти пружених услуга.

Евидентира све утрошке учињене у процесу радне терапије.

Обавља и све друге послове из делокруга рада, одсека и одељења у складу са својом струком и стеченим занимањима.

     

      Услови:

  • стечено високо образовање на основним струковним студијама првог степена,по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године
  • положен стручни испит,
  • лиценца,
  • најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радног терапеута, односно струковног радног терапеута

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа.

Као докази о испуњености услова огласа подноси се диплома о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад-лиценца, доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, раднa књижица или други доказ о радном искуству).

Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији и неће се враћати кандидатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и интернет презентацији Министарства здравља.

Пријаву са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, ул. Футошка 68, са назнаком „За јавни оглас за радно место Виши радни терапеут“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Специјална болница за реуматске болести Нови Сад врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд)

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.