Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „ Сл. гласник РС“ бр 96/2019), члана 23. став 1. тачка 4. Статута Дома здравља Мало Црниће, а у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-31/2020-02 од 01.октобра 2020. године и Изменом  кадровског плана Министарства здравља од 27. новембра 2020. године ,  расписујем

 

ОГЛАС

-за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Благајника-

 

            Позивам заинтересована лица, која испуњавају услове у наставку овог текста, да поднесу пријаве за пријем у радни однос са пуним радним временом, на одређено време до добијања сагласности од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља РС, за радно место:

 

  • Благајника, у Одељењу за правне и економско финансијске послове Дома здравља Мало Црниће -1 извршилац.

 

Опис послова:

 

  • врши целокупно благајничко пословање по испостављеним налозима,
  • саставља дневне благајничке извештаје,
  • врши све готовинске наплате и исплате преко благајне,
  • води евиденцију бонова за гориво у благајни,
  • стара се о ажурној предаји пазара у складу са прописима,

 и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца

Услови за обављање ових послова су: Завршена средња економска школа.

 

Обавезна документација:

   Уз пријаву на оглас са кратком биографијом,бројем телефона и адресом,  као доказ о испуњености услова потребно је доставити и:

  • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
  • Фотокопију личне карте ( очитане податке са личне карте );
  • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико је диплома издата на девојачко презиме).

  Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

  • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

     Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

Пријава зна оглас за радно место представља пристанак на обраду података о личности.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.