Специјалнa болницa за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП или јединица ЛС («Сл. гл. РС», бр. 96/2019 i 58/2020 - Анекс I ), и Одлуке директора , Специјалнa болницa за прогресивне  мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, расписује следећи

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- На oдређено време до повратка на рад привремено одсутног запосленог ЈЕДНОГ  ИЗВРШИОЦА на радном месту ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испунјавати и следеће посебне услове:

За радно ово радно место :

-        VII степен стручне спреме- стечено звање дипломирани терапеут

-        Положен стручни испит

-        Минимум шест месеци радног искуства на истим или сличним пословима

-        Уз пријаву кандидати  подносе и:

 

-        Оверену фотокопију дипломе о завршеноj oдговарајућој школи,

-        Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-        Одговарајући доказ о траженом  радном искуству( копија радне књижице или М образац или изјава ранијег послодавца о обављању тражених послова  и траженој дужини стажа или уговор о волеонтерском раду)

-        молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или полицијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој  установи и уверење о здравственој способности кандидата.

-       
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе  за запошљавање Филијала Нови Пазар и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, Бањски пут б.б,  36300 Нови Пазар или лично у просторијама Специјалне болнице у канцеларији Секретара Специјалне болнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.