Апотекарска установа Пирот

На основу члана 164. став 4. Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник. РС “ бр. 25/2019) члана 7. до 9. Појединачног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник. РС” бр. 96/2019), члана 14. Статута Апотекарске установе Пирот и Одлуке директора Апотекарске установе Пирот бр.206-112/2022 од 20.04.2022.год. расписује се:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за следеће радно место:

фармацеутски техничар у апотеци “Бабушница” у Бабушници - један (1) извршилац.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- средње образовање медицинске струке (IV степен) - звање фармацеутски техничар;

- положен стручни испит;

- лиценца;

- возачка дозвола Б категорије.  

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

- потписану пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом;

 - фотокопију личне карте;

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;

- фотокопију извода из матичне књиге венчаних - ако је кандидат променио презиме;

 - фотокопију возачке дозволе;

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - фотокопију лиценце.

 

Напомена: Кандидат који буде примљен у радни однос по овом огласу дужан је да достави оверене фотокопије свих горе наведених докумената, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност за рад на радном месту за које је расписан оглас.

Оглас се објављује на Web сајту Апотекарске установе Пирот, на Web сајту Министарства здравља и на огласној табли Националне службе за запошљавање - филијала Пирот.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос, подаци се не могу користити у друге сврхе.
          

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве слати на адресу: Апотекарска установа Пирот, са назнаком “Пријава на оглас за заснивање радног односа” ул. Вука Караџића бр. 8  18300 Пирот.