ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»

Број: 443/22-1

Дана: 26.04.2022.

 

 

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе, Кадровског плана за Дом здравља „Ковачица“ за 2022.годину и Oдлуке в.д. директора Дома здравља «Ковачица» бр: 443/22 од 20.04.2022.г., в.д. директора Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Доктор медицине – изабрани лекар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време ради замене доктора медицине који је на специјализацији;

 

  1. Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи - 1 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време ради замене доктора медицине који је на специјализацији;

 

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 


За радно место из тачке 1. и тачке 2. Огласа:

  • Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит, Лиценца Лекарске коморе Србије;

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица» Штурова 42, Ковачица, са назнаком „За оглас за радно место под бр.____“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

-за радно место под бројем 1 и 2 - диплома – уверење о завршеном медицинском факултету, Лиценца Лекарске коморе, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, копија личне карте,Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  Националне службе за запошљавање – Испостави Ковачица, огласној табли и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати