Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС“ 96/2019), члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Једног (1) специјалисте максилофацијалне хирургије за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом
  2. Четири (4) медицинске сестаре/мед.техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом
  3. Три (3) спремачице за рад у Општој болници Пожаревац на   одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом
  4. Два(2)домар мајстора - једног(1) електричара и једног(1) водоинсталатера, за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом
  5. Једног (1) референта за финансијско-рачуноводствене послове за  рад у Служби за економско-финансијске послове у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

Опис послова за радно место под 1: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције;поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената;спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;обавља послове лабораторијске, радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је специјализован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;обавља послове обдукције и форензичког рада на терену;утврђује време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог

 

информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; индентификује приоритетне здравствене потребе становништва у локалној заједници, дефинише и спроводи мере за њихову реализацију; обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних болести и других података у области здравствене заштите; идентификује приоритетне здравствене потребе заједнице у циљу предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера; врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе; врши идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба заједнице; врши анализе детерминанти здравља; врши израду, имплементацију и евалуацију здравственопромотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања; обавља информисање, саветовање и обуку становништва, у сарадњи са мас-медијима о очувању и унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота, као и оптималним здравственим понашањима у вези са актуелним здравственим потребама; ради на развоју плана развоја здравствене заштите; учествује у изради стандарда здравствених услуга; учествује у изради предлога посебних програма из области јавног здравља; обавља процену и евалуацију јавно здравствених програма на различитим нивоима здравствене заштите / делатности у сарадњи са одговарајућим институцијама; израђује стручно - методолошка упутства за праћење и евалуацију рада здравствених установа сва три нивоа здравствене заштите из области планирања и организације здравствене заштите;организује епидемиолошки надзор над свим заразним болестима;учествује у припреми водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за превенцију и контролу заразних болести; организује прикупљање и статистичку обраду података о кретању заразних и хроничних незаразних болести; организује прикупљање, унос и статистичку обраду података релевантних за функционисање регистара;  учествује у изради националних програма превенције незаразних обољења, стручно - методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја; организује прикупљање података у циљу праћења санитарно-хигијенских и других услова који утичу на стање здравља становништва;организује прикупљање и анализирање здравствено-статистичких података о појави болести везаних за проблем утицаја фактора ризика из животне средине на здравље;прати стање и контролише здравствену исправност намирница, предмета опште употребе, воде за пиће, отпадних вода, ваздуха, буке, површинских вода за водоснабдевање, рекреацију и базене; анализира санитарно-хигијенско стање објеката који подлежу хигијенско-санитарном надзору и предлаже мере за решавање проблема; у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Услови за радно место под 1: Поред општих услова предвиђених законом,  завршено Високо образовање на докторским академским студијама III степена –доктор медицинских наука и  положен специјалистички испит из максилофацијалне хирургије. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању 3. Оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из максилофацијалне хирургије 4. Оверену фотокопију уверења о завршеним докторским академским студијама трећег степена –доктор медицинских наука 5. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

 

 

 

 

 

 

Опис послова за радна места под 2: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви; врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме; у зависности од сложености и специфичности радног  места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

Услови за радна места под 2: Поред општих услова предвиђених законом,  завршену средњу Медицинску школу (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој Медицинској школи (IV степен) 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова за радна места под 3: Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

 Услови за радна места под 3: Поред општих услова предвиђених законом,  завршену средњу школу (III степен) и санитарну обраду. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (III степен) 3. Санитарну књижицу 4. Извод из МК рођених – оригинал.

Опис послова за радна места под 4: Обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава; обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима

 

 

у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење; рукује постројењима у котларници;обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

Услови за радна места под 4:  Поред општих услова предвиђених законом,  завршену средњу школу (III степен) одговарајуће струке. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (III степен) одговарајуће струке.  3. Извод из МК рођених – оригинал.

Опис послова за радна места под 5:  Врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање; врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања; води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;  прати измиривање обавеза по основу пореза на добит; учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;ажурира податке у одговарајућим базама пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна; врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле; обрачунава лична примања запослених по свим основама у складу са законом и подзаконским актима; обрачунава порезе и доприносе на лична примања у складу са важећим законима и усмерава обрачунате износе у корист рачуна. непосредно одговара за тачност ових обрачуна; води аналитичку евиденцију обрачуна личних примања и обустава из личних примања запослених по свим основама и одговара за тачност, уредност и ажурност исте; води аналитичку евиденцију бруто и нето примања запослених по службама и усаглашава исту са главном књигом; саставља прегледе обустава по кредитима и судским забранама за запослене за које је обустава извршена и исте доставља надлежним органима и даваоцима кредита; по захтеву запослених издаје потребне податке о примањима и обуставама и одговара за тачност истих; саставља прегледе о примањима запослених и часовима рада по квалификационој структури и службама и одговара за тачност истих; попуњава податке о личним примањима запослених и захтевима за коришћење потрошачких кредита и одговара за тачност истих; саставља годишње извештаје о примањима запослених и оствареним часовима рада као и о другим подацима и доставља их надлежним органима и пензијско инвалидским осигурањима; саставља месечне рекапитулације рада по службама и доставља их књиговодству и надлежним органима; одлаже  и брине о трајном чувању истих листа, картона личних примања, обустава по кредитима и другој документацији

 

 

 

 

 

Услови за радно место под 5:  Поред општих услова предвиђених законом,  завршену средњу Економску школу (IV степен) и познавање рада на рачунару. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи (IV степен) 3. Извод из МК рођених – оригинал

 
 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о    личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                 Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу      "Послови" код Националне службе за запошљавање и листу " Реч Народа ".

             Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.