Дом здравља „ОСЕЧИНА“

На основу колективног уговора код послодавца Дом здравља Осечина чл. 6-9, а у складу са Кадровским планом Дома здравља Осечина чл. 23 и Одлуке директора Дома здравља Осечина бр.  309 /22 од   08.04.2022.год.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА РАСПИСУЈЕ:

ОГЛАС

 

        За пријем у радни однос једног  извршиоца Доктор медицине изабрани лекар за рад у служби Опште медицине за здравствену заштиту одраслих Здравствена станица Пецка са пуним радним временом на одређено време од шест ( 6) месеци

        Доктор медицине изабрани лекар за одрасле

    УСЛОВИ: Високо образовање VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет

-  на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образо-вање до 10. септембра 2005. године,

-  положен стручни испит;

- познавање рада на рачунару.

        Опис послова одређен је Правилником о организацији и  систематизацији радних места у Дому здравља Осечина:

-  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;   
- ради у превентивним саветовалиштима;
- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;
-  даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете;
-  збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
-  обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
-  планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- Ради као изабрани лекар,

- Утврђује време и узрок смрти

- Ради и друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања које му наложи непосредни руководилац.

- За свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Дома здравља Осечина.

- За изабраног кандидата постоји могућност решавања стамбеног питања.

       Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком радном биографијом; оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету   или оверену копију уверења о свим положеним испитима; оверену копију уверења о положеном стручном испиту; Извод из матичне књиге рођених, Уверење о држављанству. Извод из матичне књиге венчаних за кандидате којима је диплома или уверење издато на девојачко презуиме.

        Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, у публикацији „Послови“ код  Национачлне службе за запопшљавање. Пријаве доставити поштом или лично у правну службу за напоменом за конкурс и навести позицију за коју се конкурише на адресу: Дом здравља Осечина, 14253 Осечина, Пилота Миленка Павловића 13-15, тел. за информације 014/315-00-20. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Лични подаци кандидата   користиће се само у сврху избора кандидата за оглашено радно место. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.