ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ДАТУМ: 26.04.2022. године

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

 

 

На основу члана 7 став 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019, 58/2020-Анекс 1), члана 23 Статута Опште болнице Горњи Милановац број 1928 од 30.03.2009.године  и Кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац, др Предраг Шутић, дана 26.04.2022.године расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

 

1.Виши лабораторијски техничар у Служби лабораторијске дијагностике – на одређено време, на упражњено радно место, са пуним радним временом и то 1 извршилац, а све у складу са Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац за 2022.годину, број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, као и измењеним Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 23.03.2022. године.

 

 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште 

болнице Горњи Милановац и Анекса о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Горњи Милановац број 2022 од 30.03.2022. године.

 

Услови за заснивање радног односа

 

Високо образовање:

 

 • На Основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;
 • На Основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године
 • Да кандидат има положен стручни испит
 • Лиценца
 • Да је кандидат уписан у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • Да има најмање 6 месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара са вишом, односно високом стручном спремом

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом
 • фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме)
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи
 • оверену фотокопију решења, уверења или потврде о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Дозволе за рад – лиценца
 • оверену фотокопију Решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе ( фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
 • фотокопија уверења о држављанству

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                                                               

Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду дужан је да достави:

            -лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,

            -уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),

            -уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли Опште болнице Горњи Милановац. Не благовремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења Одлуке о избору.

 

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана Обреновића број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

 

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 7 став 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,  аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019,58/2020-Анекс 1), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, те указане потребе за радним ангажовањем лица, директор је донео одлуку о расписивању јавног огласа за попуну упражњеног радног места - Виши лабораторијски техничар у Служби лабораторијске дијагностике.