ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) и одлуке в.д. директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 1780/1 од 16.05.2022. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

           

  спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - до повратка одсутног запосленог са привремене спречености за рад по основу одржавања трудноће, породиљског одсуства, односно одсуства ради неге детета – један извршилац

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

Услови за заснивање радног односа за послове спремач/спремачица здравствених просторија у којима се пружају здравствене услуге: основно образовање.

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место спремач/спремачица здравствених просторија у којима се пружају здравствене услуге за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

  • фотокопију о завршеној основној школи
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију уверења о држављанству
  • фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено, а уколико није приложити фотокопију извода из Матичне књиге рођених
  • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом
  • Probni rad u trajanju od tri meseca.

 

 Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.