ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) и одлуке в.д. директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 1781/1 од 16.05.2022. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

           

  I виша медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 (општег смера) - до повратка одсутног запосленог са породиљског одсуства, односно одсуства ради неге детета – два извршиоца

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

 Услови за заснивање радног односа за послове више медицинске сестре општег смера: VI степен стручне спреме - виша медицинска сестра општег смера, уверење о положеном стручном испиту

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место више медицинске сестре општег смера за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

  • фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију уверења о државЉанству
  • фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено, а уколико није приложити фотокопију извода из Матичне књиге рођених
  • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом
  • фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

Пробни рад у трајању од три месеца.

 

II средња медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 (педијатријског или општег смера) - до повратка одсутног запосленог са породиљског одсуства, односно одсуства ради неге детета – три извршиоца

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.