Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

                ОЈ Општа болница Прибој

                 1.Лабораторијски техничар у дијагностици .................................................... 1 извршилац   

                 ОЈ Дом здравља Ужице

1.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге .............. 1 извршилац                 ОЈ Општа болница Ужице Истурено одељење болница Пожега

1.Доктор медицине ............................................................................................. 1 извршилац

                 2.Лабораторијски техничар у дијагностици   .................................................... 1 извршилац

                 ОЈ Општа болница Ужице

                1.Медицинска сестратехничар на интензивној нези ниво 2 ............................ 1 извршилац

                 ОЈ Дом здравља Пријепоље

  1. Доктор медицине изабрани лекар ................................................................ 1 извршилац

               

               Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор медицине и доктор медицине изабрани лекар –VII  степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стучни испит и важећа лиценца
  • За радно место   медицинска сестра техничар на интензивној нези ниво 2- IV степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место   лабораторијски  техничар у дијагностици  -I V степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер лабораторијски  техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –I степен стучне спреме ,завршенa основнан школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце 
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.