Дом здравља Кикинда

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кикинда за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 oд 08.12.2021. годинe и Одлуком о потреби заснивања радног односа број 01-42/14 од 06.07.2022. године, директор „Дом здравља Кикинда“ расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

 1. Доктор медицине на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са центром за превентивне здравствене услуге (здравствена амбуланта на селу) - 2 (два) извршиоца.
 1. Доктор медицине на одређено време ради замене одсутне запослене а до њеног повратка на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са центром за превентивне здравствене услуге - 1 (један) извршилац.
 2. Доктор медицине на одређено време ради замене одсутне запослене а до њеног повратка на рад, са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту деце и омладине - 1 (један) извршилац.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

1.Високо образовање медицинске струке :

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 1. положен стручни испит;
 2. лиценца;
 3. најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву се подноси:

 • Фотокопија дипломе о завршеном високом образовању медицинске струке (звање доктор медицине);
 • Фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија извода  из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце.
 • Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом,уз навођење радног место за које се конкурише.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су  дужани да доставе:

 

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 2. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 3. Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
 4. Уверење о држављанству.
 5. Потврду о обавезној имунизацији.

 

II

 

 1. Возач у санитетском превозу, на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ - 1 (један) извршилац.

 

Опис  послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Кикинда

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 1. Средња стручна спрема

-предност имају канидати образовног профила -возач моторних возила.

 1. Положен возачки испит „Б“ категорије,
 2. Здравствена способност за професионално обављање послова возача,
 3. Да није осуђиван за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја.

 

Уз пријаву се подноси:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
 • Оверену фотокопију возачке дозволе за „Б“ категорију;
 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и е-маil адресом.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да доставе:

 

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способноси за послове за које се заснива радни однос)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци,
 • Уверење да кандидата није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП) )-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.
 • Уверење о држављанству-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.

 

 • Потврда о извршеној обавезној имунизацији.
 • Фотокопија личне карте и текућег рачуна.

 

III

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Кикинда и на web страници Министарства здравља РС.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

IV

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

По завршетку конкурса предата документа неће бити враћена кандидатима.

 

 

V

Пријаве слати на адресу:

„Дом здравља Кикинда“

Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда или

лично доставити у канцеларију 5А, ул. Ђуре Јакшића бр.110 Кикинда.

 

 

Директор „Дом здравља Кикинда“

Др Биљана Марковић