Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 6983                   од  08.07.2022 .год., Здравствени центар Ужице расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                  

                  

         

 

         ОЈ Општа болница Ужице  

  1. Медицинска сестра техничар у операционим салама-анестетичар .................. 1 извршилац

 

        ОЈ Дом здравља Ужице

  1. Возач у хитној медицинској помоћи ....................................................................... 1 извршилац

 

 

           Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар у операционим салама-анестетичар-IV степен стручне спреме ,завршена медицинска школа,смер медицинска сестра техничар , положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место возач у хитној медицинској помоћи -III степен стручне спреме,завршена средња  школа,саобраћајне стуке,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће вд директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић