Завод за ургентну медицину Београд

На основу  члана 7., 8. и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 96/2019), члана 21. Статута Завода за ургентну медицину Београд и Одлуке о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим број 6245 од  07.07.2022. године, директор Завода за ургентну медицину Београд расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. 5 (пет) доктора медицине, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Заводу за ургентну медицину Београд, на неодређено време, са пуним радним  временом.

Услови за радно место под бројем 1. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, Медицински факултет; положен стручни испит за звање доктор медицине; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу); уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци).

 

  1. 1 (један) медицински техничар, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Заводу за ургентну медицину Београд, на неодређено време, са пуним радним временом.

Услови за радно место под бројем 2. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ССС, медицинска школа- општи смер; положен стручни испит за звање медицински техничар; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу); уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци).

 

  1. 3. 1 (један) радник на одржавању хигијене возила и објеката Завода, за рад у Заводу за ургентну медицину Београд, на неодређено време, са пуним радним  временом.

Услови за радно место под бројем 3. огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: основно образовање,  уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци). 

 

Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); фотокопију уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци).

 

За послове из тачке 1. Огласа и : фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопија уверења о положеном стручном испиту; фотокопија лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопија решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу);

 

За послове из тачке 2. Огласа и : фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи, фотокопија уверења о положеном стручном испиту; фотокопија лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопија решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу);

За послове из тачке 3. Огласа и : фотокопију дипломе о завршеној основној школи.

 

Пријаве на оглас послати препоручено поштом, на адресу Завода за ургентну медицину Београд, Булевар Франше д' Епереа 5, са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на сајту Националне службе за запошљавање, на Огласној табли и сајту Завода за ургентну медицину Београд.

 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Достављена документација се не враћа, те се из тог разлога траже неоверене фотокопије.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Завода за ургентну медицину Београд.

 

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужни да доставе оверене копије доказа о испуњености услова, а кандидати за послове под редним бројем 1., 2. и 3.  и доказ о започетој или извршеној имунизацији у складу са Правилником о имунизацији, а под редним бројем 1. и 2. и извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

Прим. др Горан Чолаковић