Специјална болница за болести зависности

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19., 58/20), члана 37. Закона о раду, и Кадровског плана Установе, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. Два извршиоца на радном месту  СПРЕМАЧИЦА просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима, на одређено време  са пуним радним временом  због повећаног обима послова –до шест месеци.

 

Услови за радно место  у огласу:

 

 

Услови: завршена основна школа, без обзира на искуство.

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.


Уз пријаву приложити:

  • Кратку биографију,
  • Диплому или потврду (фотокопија) завршене школе која се тражи огласом.

У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.  

 

Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

в.д. Директора

Прим. др сци. мед. Диана Ракетић