Институт за јавно здравље Ниш

На основу члана чл. 192. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), чл. 7- 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/2018 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сгласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112 -726/2022 од 31. јануара 2022. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр.07/1-285 од 27.07.2022. године, в.д. директора Института за јавно здравље Ниш расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

 

1.

             Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следеће послове: доктор медицине, у Института за јавно здравље Ниш, Центар за хигијену и хуману екологију, за једног извршиоца.

2.

Опис послова:

Обавља послове у оквиру своје стручне спреме о чему води прописану медицинску документацију, под надзором шефа одсека, односно лекара специјалисте или субспецијалисте. Учествује у изради планова за програмске активности на спровођењу општег интереса у здравству у чијој реализацији учествује Центар за хигијену и хуману екологију, у области  јавног здравља. Обавља и друге послове из домена своје струке по налогу начелника центра, по потреби у свим организационим деловима центра. Придржава се  мера заштите на раду. Придржава се општих аката Института и кодекса пословног понашања запослених. За свој рад одговоран је начелнику Центра.

 

Дужина пробног рада:  шест месеци.

Врста и степен стручне спреме:

            Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања /испити/, радно искуство:

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;
  • познавање рада на рачунару и Microsoft Office програмског пакета (пре свега Word и Exel).

                           

3.

Уз пријаву на оглас, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон и е-mail адресу, кандидати подносе следећа документа (оверене фотокопије):

-оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету,

-оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине,

 -извод из матичне књиге рођених,

-извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на    девојачко презиме),

-уверење о држављанству,

-оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решење надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце),

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд), не старију од 6 месеци.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

 

4.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће директор Института за јавно здравље Ниш на основу извештаја Комисије, која ће обавити разговор са кандидатима.

5.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.   

                                                                                       

6.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље  Ниш.

                                                               

7.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

8.

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

               

9.

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа биће накнадно објављено на интернет презентацији Института за јавно здравље Ниш.

10.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештени о резултатима огласа, обавештење о избору кандидата биће објављено на интернет презентацији Института.

 

11.

Пријаве се подносе лично на писарници Института за јавно здравље Ниш или путем препоручене поште на адресу: Институт за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш, са напоменом “за оглас” и напоменом за које се радно место конкурише.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Миодраг Стојановић